Tecnoter Logo

Informació Legal

1. Informació general

Tecnologia Termia Egara, SL (des d'ara Tecnoter ) com a propietària i titular del domini tecnoter.info , posa aquest lloc web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els productes, preus i ofertes de Tecnologia Termia Egara, SL , així com permetre la prestació de diferents serveis a través del lloc web.

Identificació

Denominació social: Tecnología Térmica Egara, SL
Adreça Postal: Blasco de Garay, 212 - 08224 Terrassa, Barelona
Adreça electrònica: tecnoter@tecnoter.info
Telèfon: 937882250
Dades registrals: Inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 34290, Llibre 0126, Secció General, Fulla 241.896, Inscripció 4ª
NIF: B-62750476

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

2.1. Els drets de propietat intel·lectual del lloc web www.tecnoter.info, el seu codi font, disseny, marques, logotips, estructura de navegació i els diferents elements en ell continguts són titularitat de Tecnoter o, si s'escau, dels seus llicenciats, que l' usuari d'aquest web ha de respectar.

2.2. Queda prohibit que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats o descompilats de cap manera.

2.3. Queda prohibit que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d'imatges que l'acompanyen.

3. Condicions generals de l'ús

3.1. Aquestes condicions generals regulen l'accés i utilització del lloc web www.tecnoter.info que Tecnoter posa gratuïtament a disposició dels usuaris d'Internet. L'accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

3.2. S'autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

3.2.1. Que sigui compatible amb les finalitats del web www.tecnoter.info.

3.2.2. Que es realitzi amb l'exclusiu ànim d'obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

3.3. Tecnoter es reserva el dret a modificar l'oferta comercial del lloc web (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

3.4. Tecnoter no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

3.5. Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Tecnoter no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació. Tecnoter no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

3.6. Tecnoter no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la web, ni garanteix l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari ), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

3.7. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Tecnoter, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

3.8. Tecnoter fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Tecnoter, es procediria immediatament a la seva correcció. Tecnoter no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expresiones que continguin els productes comercialitzats per www.tecnoter.info. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els fabricants o distribuïdors d'aquests productes.

4. Obligacions de l'usuari i/o client

4.1. L'usuari i/o client de www.tecnoter.info es compromet en tot moment a facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis i/o sol·licituds d'informació o compra.

4.2. En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d'origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar la compra.

4.3. En acceptar les condicions de contractació el client autoritza expressament a Tecnoter a l'enviament de comunicacions comercials per correu ordinari i/o electrònic. Aquestes comunicacions tractaran sobre serveis similars als contractats per vostè. Tecnoter s'obliga a no cedir o transmetre les seves dades a tercers. El destinatari d'aquests comunicats podrà revocar en qualsevol moment amb la simple notificació de la seva voluntat a Tecnoter i per mitjà de notificació escrita o electrònica a les adreces indicades en l'apartat Informació general.

5. Política de privacitat i protecció de dades

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Tecnoter i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

Podeu consultar tota la informació a la secció de Política de Privacitat

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions d'Legals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de TERRASSA.

En cas de desavinença en l'explicació, interpretació o incompliment d'aquest contracte, els seus atorgants se sotmetran als jutjats i tribunals de TERRASSA.

Tecnoter es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada al web www.tecnoter.info.

Resolució de litigis en línia conformi a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/ODR/.